дэжыг


дэжыг

пасэм щыгъуэ адыгэхэм хамэу къахыхьэ сатуущIэхэм, сондэджэрхэм апхуэдэу еджэт
раньше адыги так называли чужих купцов и торгашей

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.